حسین قائمی ( خوشنویسی )

حسین قایمی
عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی
(منتخب آراء در رشته خوشنویسی)

فهرست